Nabożeństwa różańcowe

Intencje  nabożeństw  różańcowych  Parafii  Wszystkich  Świętych  w  Szczytach.


Intencje  nabożeństw  różańcowych  Parafii  Wszystkich  Świętych  w  Szczytach.

01 X – Za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której liturgiczne wspomnienie dzisiaj obchodzimy, módlmy się za młodzież i dzieci, które praktykują pierwsze piątki miesiąca, aby przez całe życie korzystały z sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania.

02 X – Za wstawiennictwem Świętych Aniołów Stróżów, których liturgiczne wspomnienie dzisiaj obchodzimy, prośmy o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla chorych oraz szczęśliwą śmierć dla konających

03 X – O tryumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych rodzinach.

04 X – Za wstawiennictwem dzisiejszego patrona – św. Franciszka z Asyżu – módlmy się o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do służby Bożej w Kościele.

05 X – Aby rodziny przeżywające trudności otrzymały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

06 X –  W intencji papieskiej przypadającej na miesiąc październik: „aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii”.

07 X – O rozkwit Koła Żywego Różańca w naszej Parafii i wysłuchanie wszystkich intencji omadlanych na różańcu świętym.

08 X – W intencji dzieci przygotowujących się do przyjęcia sakramentu pierwszej Komunii świętej, oraz ich rodzin.

09 X – Aby wszyscy parafianie – z racji przypadającego jutro XXI-go Dnia Papieskiego – potrafili należycie włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim jest fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierający materialnie ponad dwa tysiące młodych, zdolnych osób, pochodzących z niezamożnych rodzin.

10 X – O Boże błogosławieństwo na czas duchowych i gospodarczych inicjatyw w naszej Parafii.

11 X – Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się we wszystkich intencjach polecanych Panu Bogu podczas dzisiejszego nocnego czuwania na Jasnej Górze.

12 X – Aby poprzez ufną modlitwę i szczery dialog – dzięki łasce Ducha Świętego – zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan, a między wyznawcami różnych religii zapanował pokój.

13 X – Aby rolnicy otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją ciężką pracę.

14 X – O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów i wychowawców dzieci i młodzieży oraz o łaskę pogłębienia ich życia duchowego.

15 X – Módlmy się o miłosierdzie Boże dla całego świata i nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

16 X – W rocznicę wyboru św. Jana Pawła na Stolicę Piotrową, módlmy się za Jego wstawiennictwem za papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI.

17 X – Aby w rodzinach naszej Parafii rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej.

18 X – Za wstawiennictwem dzisiejszego patrona – św. Łukasza – módlmy się w intencji wszystkich pracowników służby zdrowia.

19 X – Z racji przeżywanego dziś Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, prośmy o życie wieczne dla kapłanów, których postawa na przestrzeni historii Polski była wyrazem umiłowania Boga, Kościoła i Ojczyzny.

20 X – Za wstawiennictwem dziś wspominanego św. Jana Kantego - patrona profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, módlmy się za ludzi nauki, którzy obchodzą dziś swe patronalne święto. Prośmy dla nich o Boże błogosławieństwo, święty dar mądrości, a także wiele łask od Matki Bożej Stolicy Mądrości koniecznych dla ich osobistego rozwoju oraz dziedziny nauki, której służą.

21 X – W intencji młodzieży naszej parafii, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania, aby przez całe życie mężnie wyznawała swą wiarę i postępowała według jej zasad.

22 X – Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który całe swoje ziemskie życie i posługiwanie Kościołowi powierzył Matce Bożej, módlmy się w intencji wszystkich pątników, którzy pielgrzymując do tronu Pani Jasnogórskiej wypraszają łaski dla swoich rodzin, Kościoła i Ojczyzny.

23 X – W intencji osamotnionych, bezdomnych, żyjących w nędzy, uwikłanych w rozmaite nałogi oraz zepchniętych na margines życia, aby od rządzących otrzymali skuteczną pomoc.

24 X – Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

25 X – Aby dzieci z naszej Parafii, poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem, dawały duchowe wsparcie dzieciom na misjach i misjonarzom.

26 X – Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary – dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła – byli silni i wierni Ewangelii.

27 X – O trzeźwość dla naszego Narodu.

28 X – Za wstawiennictwem dzisiejszych patronów – świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza –  prośmy o łaski dla naszej Archidiecezji, w przypadającą dziś 96 rocznicę jej ustanowienia.

29 X – Aby katecheci uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej, a przez to dawali swoim podopiecznym nieugięte świadectwo wiary, którą głoszą.

30 X – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie dla kapłanów pracujących w naszej Archidiecezji.

31 X – W intencji naszych bliskich zmarłych oraz dusz w czyśćcu cierpiących, polecanych Bożemu Miłosierdziu w „wypominkach” oraz zamawianych Mszach św. nowennowych i indywidualnych.