Intencje nabożeństw różańcowych

Intencje nabożeństw różańcowych Parafii Wszystkich Świętych w Szczytach w 2022 A.D.


Intencje nabożeństw różańcowych Parafii Wszystkich Świętych w Szczytach w 2022 A.D.

01 X –
Za wstawiennictwem św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której liturgiczne wspomnienie dzisiaj obchodzimy, módlmy się o tryumf Niepokalanego Serca Maryi w naszych rodzinach.

02 X – Za wstawiennictwem Świętych Aniołów Stróżów prośmy o zdrowie i ulgę w cierpieniu dla chorych oraz o szczęśliwą śmierć dla konających.

03 X – Módlmy się w intencji papieskiej przypadającej na miesiąc październik: „aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności”.

04 X – Za wstawiennictwem dzisiejszego patrona - św. Franciszka z Asyżu - prośmy o ustanie walk na Ukrainie i nastanie pokoju na całym świecie.

05 X – Aby rodziny przeżywające trudności otrzymały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku.

06 X –  Módlmy się o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do służby Bożej w Kościele.

07 X – Módlmy się za młodzież i dzieci, które praktykują pierwsze piątki miesiąca, aby przez całe życie korzystały z sakramentów Eucharystii oraz pokuty i pojednania.

08 X – Módlmy się o rozkwit Koła Żywego Różańca w naszej Parafii i wysłuchanie wszystkich intencji omadlanych na różańcu świętym.

09 X – W intencji dzieci przygotowujących się do sakramentu I Komunii świętej, oraz ich rodzin.

10 X – O Boże błogosławieństwo na czas duchowych i gospodarczych inicjatyw w naszej Parafii.

11 X – Za wstawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej módlmy się we wszystkich intencjach polecanych PanuBogupodczas dzisiejszego nocnego czuwania na Jasnej Górze.

12 X – Aby poprzez ufną modlitwę i szczery dialog dzięki łasce Ducha Świętego zostały przezwyciężone podziały wśród chrześcijan, a między wyznawcami różnych religii zapanował pokój.

13 X – Aby rolnicy otrzymywali należyte wynagrodzenie za swoją ciężką pracę.

14 X – O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów i wychowawców dzieci i młodzieży oraz o łaskę pogłębienia ich życia duchowego.

15 X –. Aby wszyscy parafianie z racji przypadającego jutro XXII-go Dnia Papieskiego potrafili należycie włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim jest fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierający materialnie ponad dwa tysiące młodych, zdolnych osób, pochodzących z niezamożnych rodzin.

16 X – W rocznicę wyboru św. Jana Pawła na Stolicę Piotrową, módlmy się za Jego wstawiennictwem za papieża Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI.

17 X – Aby w rodzinach naszej Parafii rozpowszechniał się zwyczaj odmawiania modlitwy różańcowej.

18 X – Za wstawiennictwemdzisiejszego patrona św. Łukasza módlmy się w intencji wszystkich pracowników służby zdrowia.

19 X – Z racji przeżywanego dziś Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych, oraz wspomnienia liturgicznego bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, prosimy o życie wieczne dla kapłanów, których postawa na przestrzeni historii Polski była wyrazem umiłowania Boga, Kościoła i Ojczyzny.

20 X – Za wstawiennictwem dziś wspominanego św. Jana Kantego - patrona profesorów, studentów, młodzieży i szkół katolickich, módlmy się za ludzi nauki, którzy obchodzą dziś swe patronalne święto. Prośmy dla nich o Boże błogosławieństwo, święty dar mądrości, a także wiele łask od Matki Bożej Stolicy Mądrości koniecznych dla ich osobistego rozwoju oraz dziedziny nauki, której służą.

21 X – Módlmy się o miłosierdzie Boże dla całego świata i nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

22 X – Za wstawiennictwemśw. Jana Pawła II, który całe swoje ziemskie życie i posługiwanie Kościołowi powierzył Matce Bożej, módlmy się w intencji wszystkich pątników, którzy pielgrzymując do tronu Pani Jasnogórskiej wypraszają łaski dla swoich rodzin, Kościoła i Ojczyzny.

23 X – Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.

24 X – W intencji osamotnionych, bezdomnych, żyjących w nędzy, uwikłanych w rozmaite nałogi oraz zepchniętych na margines życia, aby od rządzących otrzymali skuteczną pomoc.

25 X – Abydzieci z naszej Parafii, poprzez pogłębianie przyjaźni z Jezusem, dawały duchowe wsparcie dzieciom na misjach i misjonarzom.

26 X – Aby chrześcijanie dyskryminowani i prześladowani z powodu swojej wiary dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła byli silni i wierni Ewangelii.

27 X – O trzeźwość dla naszego Narodu.

28 X – Za wstawiennictwem dzisiejszych patronów świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza   prośmy o łaski dla naszej Archidiecezji, w przypadającą dziś 96 rocznicę jej ustanowienia.

29 X – Aby katecheci uczestnicząc w sakramentach i rozważając Pismo Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej, a przez to dawali swoim podopiecznym nieugięte świadectwo wiary, którą głoszą.

30 X – O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej oraz zdrowie dla kapłanów pracujących w naszej Archidiecezji.

31 X – W intencji naszych bliskich zmarłych oraz dusz w czyśćcu cierpiących, polecanych Bożemu Miłosierdziu w „wypominkach” oraz zamawianych Mszach św. nowennowychi indywidualnych.