PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA
NA KADENCJĘ 2022 - 2027

Z wyboru:
Pokrzywiński  Krzysztof
Jagielski  Przemysław
Dymek  Bogdan

Z nominacji:
Bator  Roman
Bociąga  Marek
Mordal  Paweł

Z urzędu:
Ks. Proboszcz

STATUT
Parafialnej Rady Duszpasterskiej
w Archidiecezji Częstochowskiej

1. Parafialna Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, ktore pod kierownictwem proboszcza parafii - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - pomaga wyłącznie w działalnosci duszpasterskiej danej wspolnoty parafialnej. Podstawowym celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest zapewnienie w sposob instytucjonalny wspołpracy wiernych w rozwoju działalnosci duszpasterskiej własciwej prezbiterom.
Istnienie Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji Częstochowskiej jest obowiązkowe. Od tego obowiązku – w poszczegolnych przypadkach, na okreslony czas, na pisemną prosbę rządcy parafii, tylko z najpowazniejszych i dostatecznie uzasadnionych przyczyn – zwolnic moze Arcybiskup Metropolita Częstochowski. Parafialna Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy, w tym sensie, ze jej propozycje muszą zostac zaaprobowane przez proboszcza, by mogły wejsc w zycie. Proboszcz powinien następnie powaznie rozwazyc wskazania Parafialnej Rady Duszpasterskiej, zwłaszcza jesli zostaną one wyrazone jednomyslnie, na drodze wspolnego rozeznania.

2. Realizując powyzsze zadanie, Parafialna Rada Duszpasterska pomaga w organizacji kultu Bozego, uczestniczy w opracowaniu rocznego planu duszpasterskiego, animuje działalnosc grup duszpasterstwa specjalistycznego, wspiera prowadzone dzieła apostolatu w parafii, inspiruje działalnosc charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe. Zadania i kompetencje Parafialnej Rady Duszpasterskiej nalezy wyraznie odroznic od Parafialnej Rady Ekonomicznej.

3. W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członkow: z urzędu, mianowani przez proboszcza lub administratora parafii oraz wybrani przez parafian. Maksymalna liczba osob wchodząca w jej skład to 25 osob. Liczba członkow Parafialnej Rady Duszpasterskiej pochodzących z wyboru dokonanego przez wspolnotę wiernych nie moze byc mniejsza od liczby członkow mianowanych przez proboszcza.
3.1. Członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej mogą byc jedynie praktykujący katolicy, ktorzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych postaw moralnych.
3.2. Z urzędu nalezą do Parafialnej Rady Duszpasterskiej:
a) Proboszcz lub administrator parafii, pełniący rownoczesnie funkcję przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej. To, co odnosi się w niniejszym statucie do proboszcza jako uprawnienie lub powinność względem Parafialnej Rady Duszpasterskiej ma zastosowanie rowniez do administratora parafii;
b) Wikariusze, ktorzy pracują w danej parafii;
c) Delegat instytutow zycia konsekrowanego zaangazowanych w duszpasterstwo w danej parafii, w tym zatrudnionych w danej parafii;
d) Przedstawiciele osob swieckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii, wsrod ktorych winni się znalezc: reprezentant katechetow, organista, oraz
koscielny.
3.3. Z mianowania proboszcza do Parafialnej Rady Duszpasterskiej winni nalezec przedstawiciele ruchow, wspolnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Swiętej i stowarzyszen katolickich działających w danej parafii oraz przedstawiciel młodziezy.

4. Pieczę nad własciwym ukonstytuowaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej prowadzącym do reprezentowania w niej wszystkich stano w zycia i grup duszpasterstwa parafii ponosi proboszcz danej parafii.
4.1. Delegat instytutow zycia konsekrowanego wymieniony w pkt. 3.2. c) jest wyznaczany przez przełozonych domow tychze instytutow w porozumieniu z proboszczem;
4.2. Reprezentant katechetow jest wybierany przez grono katechetow i zgłaszany proboszczowi. W razie braku porozumienia w tej kwestii w srodowisku katechetow
reprezentanta wyznacza proboszcz;
4.3. Przedstawiciele poszczegolnych grup wymienieni w pkt. 3.3 zostają wyłonieni w wyniku konsultacji proboszcza z członkami danej grupy;
4.4. Zaleznie od wielkosci parafii i stopnia zaangazowania wiernych, liczba członkow Parafialnej Rady Duszpasterskiej wybranych przez parafian wynosi od 6 do 12. Jej dokładną wielkosc okresla proboszcz, uwzględniając aktualną sytuację parafii.

5. Zastępca przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej zostaje wybrany na jej pierwszym posiedzeniu zwykłą większoscią głosow. Moze nim byc jedynie osoba swiecka. Jesl dwaj kandydaci uzyskają jednakową liczbę głosow, przeprowadza się osobne głosowanie jedynie nad wyłonioną dwojką. Jesli ponownie uzyskają oni jednakową liczbę głosow, zastępcą przewodniczącego zostaje starszy wiekiem. Podczas pierwszego posiedzenia zostaje rowniez desygnowany sekretarz Parafialnej Rady Duszpasterskiej, ktorego obowiązkiem jest prowadzenie protokołow ze wszystkich zebran rady. Powołania sekretarza, po uzyskaniu opinii całej rady, dokonuje jej przewodniczący.

6. Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterska składają na ręce proboszcza, w czasie jednej z niedzielnych mszy sw., następujące przyrzeczenie: „Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej, przyrzekam wobec Boga, ze powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa koscielnego. W szczegolnos ci przyrzekam, ze w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialnosci będę wspomagał proboszcza w działalnosci duszpasterskiej, mając na względzie tylko chwałę Bozą i dobro Koscioła. Tak mi dopomoz Bog! Amen”.

7. Częstotliwosc zebran Parafialnej Rady Duszpasterskiej zalezy od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Minimum stanowią dwa zebrania w roku. Zebrania takie zwołuje przewodniczący, przekazując zaproszenia przynajmniej dwa tygodnie przed zebraniem. Zebrania nadzwyczajne mogą byc rowniez zwoływane, kiedy połowa członkow rady wyrazi takie zyczenie na pismie, skierowanym do sekretarza rady.

8. Ze względu na doradczy charakter Parafialnej Rady Duszpasterskiej, w przypadku rozbieznos ci zdan między proboszczem a członkami rady, sprawę rozstrzyga proboszcz, po uprzedniej konsultacji z własciwym dziekanem i Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Za własciwego dziekana nalezy uwazac tego, ktory jest upowazniony do przeprowadzenia corocznej wizytacji w danej parafii.

9. Kadencja Parafialnej Rady Duszpasterskiej trwa 5 lat. Poszczegolni członkowie mają mozliwosc wczesniejszej rezygnacji ze swego członkostwa.

9.1. W przypadku sformułowania uzasadnionych zarzutow personalnych wobec poszczegolnych członkow mogą oni zostac wykluczeni z Parafialnej Rady Duszpasterskiej wyłącznie wowczas, jesli wniosek taki uzyska 2/3 głosow obecnych podczas posiedzenia członkow rady. Zasada ta nie dotyczy osob duchownych, ktorzy z natury rzeczy podlegają swoim hierarchicznym przełozonym, rowniez w kwestii przynaleznos ci do rady w spornych sytuacjach.

9.2. W przypadku smierci, zmiany miejsca zamieszkania lub rezygnacji członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej pochodzącego z wyboru parafian, albo z powodu wyjazdu z terenu parafii na stałe lub na dłuzej niz 6 miesięcy, na jego miejsce pozostali członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej zwykłą większoscią głosow wybierają nowego członka.

9.3. W przypadku smierci, zmiany miejsca zamieszkania lub rezygnacji członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej pochodzącego z nominacji, na jego miejsce przewodniczący mianuje nowego członka rady.

10. W przypadku zmiany urzędowych członkow Parafialnej Rady Duszpasterskiej, kadencja pozostałych członkow nie ulega skroceniu. Rada funkcjonuje więc mimo zmian na stanowiskach proboszcza i wikariuszy.
10.1. Kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej nie przerywa smierc proboszcza.
10.2. W przypadku objęcia urzędu przez nowego proboszcza, po szesciu miesiącach od dnia objęcia parafii, moze on rozwiązac dotychczasową Parafialną Radę Duszpasterską i zarządzic wybory do rady w sposob przyjęty przez niniejszy statut dla ukonczenia kadencji tejze rady.
10.3. Decyzję o ewentualnym rozwiązaniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej, poza przypadkiem opisanym w pkt. 8.2, moze podjąc jedynie Arcybiskup Metropolita Częstochowski, czego dokonuje po wnikliwym zbadaniu sytuacji. Moze on wowczas zarządzic powołanie nowego składu Parafialnej Rady Duszpasterskiej w sposob okreslony przez niego w poszczegolnych przypadkach.
10.4. Zmiana składu Duszpasterskiej Rady Parafialnej lub powołanie nowej rady zgodnie z pkt. 8.2 lub 10.3 nie ma wpływu na bieg kadencji tejze rady. Tym samym bieg kadencji kon czy się zawsze po upływu 5 lat od momentu dokonania wyborow zarządzonych w Archidiecezji Częstochowskiej.

11. Posiedzenia Parafialnej Rady Duszpasterskiej nie mają z reguły charakteru publicznego, ale pomimo tej zasady Przewodniczący rady moze na nie zapraszac ekspertow i konsultantow. Nie przysługuje im jednak prawo głosu.

12. Przy decyzjach podejmowanych przez Parafialną Radę Duszpasterską w sprawach opisanych w pkt. 5 i 9.1 wymagana jest do waznos ci głosowania obecnosc połowy członkow rady.

13. Maksymalny okres przynaleznos ci członkow do Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, za wyjątkiem osob duchownych, wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

14. Działalnosc Parafialnej Rady Duszpasterskiej podlega kompetencjom Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI
(-) Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ
Częstochowa, dn. 14 października 2022 r.
l.dz. 1895/5.1.2/2022